Monthly Archives: آبان 1394

آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار

  آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار با توجه به رشد جمعیت در جهان، نیاز به غذا نیز افزایش می یابد و قسمت اعظم این غذا از راه کشاورزی به دست می آید. برای تامین غذا اولین نیاز بشر آب می باشد. آب مایه حیات است و هر جا آب باشد آبادانی نیز به […]